Paolo Boldi

Esiti del primo compitino (22 ottobre 2003)

La seguente tabella riporta gli esiti del compitino. Per ogni studente indicato:

Sono anche disponibili alcuni dati statistici sugli esiti.

MatricolaRisposte ai quizVoto
608889ABAAAAAAAAABBAAAABDAAABAA23.77
619356AEACCCAABAAEAAAAAAAAAAEBB21.17
626554AEABBAAACDAACBAAACAAABAAA21.17
627121B*ABBAAEACAB*BAAAEA*AA*AA17.02
627708AAABBAAADAAA*AAAABAAAAAAA25.85
629732ADABBEAEEEEEAEAAACBCCBBAA11.83
641794AAABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC27.92
645376*************************0.00
646541AC*DEABE*CEAA*AAAEAAAEABA13.64
655502AACAAAAAADAAAAAAADAAAAABA25.85
655503AACAAAAAADBBAAAAADAAAABBA22.73
655562A*AAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAA27.92
655640ACABBAAEAAAAAAAAAAEAAAAAB23.77
655755AABAAAAAAAAAAAAAADAAAAABA26.88
655786ACBBBAAEEECBCAAAADDACABBD12.87
655787AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA30.00
656399AAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAABA27.92
656705AAABBAAAAEAAAA*AAABAAABBA22.73
656730CAABB*A**D*E**AA*AAAAAC*D14.42
656823AEABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB26.88
656871AAABBAAAAAAAAAAAAADAAABAC25.85
656884BAAAAAAEAAAAAAAABAAAAAAAA25.85
656889AAAAAAAEAACAAAAAAEAAABBAA23.25
656899AAAAAAAAADEAAAAAAAACAAAAA26.88
656967AABAAA*A**ECDE*AAABACAAAA15.98
656978AAABAAAAADAAAAAAADEAABACA24.29
657126ADBCCAAEAABAAAAAAA*CAEABA20.13
657129AAAAACAEAAE*A*AAAA*A*ABAB20.13
657227AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA30.00
657236AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA30.00
657243A*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAB26.88
657285A*AAAAAAADAAAAAAAAAAAAABA26.88
657309AAABBAAAA***AAAAAAA*AA*AB22.73
657311A*AAAAAAACAAA*AAAAAA*AACA24.81
657329AAAAAABAAAAAAAAAABBAABACA22.99
657447AAEAAAAAAAAABAAAAEAAADBAA23.77
657479AAAAAAAEBAAAAAAAAAAAAAAAA27.40
657651AAABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA28.96
657711AAAAAAAAAAAEAAAAA*AAA*AAB25.33
657769ADABBAAAAEAABDAABA*AAACBA20.13
658246AAAAAAAAACAAAAAAAA*ADACAA25.85
658251AABBBAAAA*A*AAAAAABACABAA22.21
658341*ACCCDA*BD*EEAAAAD*CBADCA12.87
658365ACACC*C**C*C**AAAAEB*ABCA12.35
658453AACBEAAAAAAAAAAAADDAAABBB22.21
658490AABBBAAABCCDACAAADBAAAAAA20.13
658494AAACCAAEAAAAAAAAAAACDAAAA25.33
658541AB*CCAAAAAAAAAAAA**AAAAEA23.77
658615AEABBAAAAAAAAAAAABAAAABAA25.85
658633AAAAAAAAAEAAAAAAABAAAAABA26.88
658754AA*AAAAAAAAAAAAAAADAAAAAA27.92
658856AC*BBAAE*DAAAAAA*BAAAAE*A18.06
658928AAACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA28.96
658980AABAAAAAECACAAAAAAAA*AABA23.25
659045AAAAAAAAACAAAAAAAADAAABAA26.88
659206AAAAAAAAAAAAAAAAAA*AAAAAA28.96
659431ADACACAE*CCA**AA*BAAAAB*A15.98
659459AAAAAAAEAAAECEAAADAAAAABD21.17
659498AABAAAAEADAAAEAAAAAAAAABA23.77
659512AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA30.00
659553AAABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA28.96
659795AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBA27.92
659837A*BBBAAA******AAAAFAAABBA17.54
660195AABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABB26.88
660203AABAAAAEBAAAAAAAEAAAAAAAB22.99
660210AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA30.00
660272AAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAA28.96
660434CB*BBC*A**D***AACAC*ECA*A8.71
660458ACABBAAEBCACDAAAAAAAAABBA19.10
660498AAAAAAAAAADAAAAAADAA*AAAA26.37
660502AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA28.96
660517AA*BBAAAA*ACACAAAB*AAAABA21.69
660524AA*DDABAA*A*AAAAACDABEBAA18.32
661014AEBCCAAEADABAAAAAAABABDBA19.10
661351AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAA28.44
661373AAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAA28.96
661425ABBCCAAEAABAAAAAAAEAACAAA21.69
661588AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA30.00
661758AAABBAAAAAAAAAAAAAAAAABAA27.92
661939AAAABCAABDBCAABAAC*AAABBB17.54
662140AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA30.00
662182AAAAAAAA*DAAAAAAAA*AAAABA25.85
662200BAABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA27.92
662204BAABBAAAAAAAAAAAAAAAAABAA26.88
662429AEEAAAAAAAAABAAAAADAAABAB23.77
662739AAACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA28.96
662770C*ACCAAAAAAAAA*AADAAAAAAB23.25
662839ACAAAAAAACEAAAAAAAAAAABAA25.33
662851AACCCCAA*BADAAAAACBAAAABA20.13
662966AABAADAEADAAAAAAEAAAABBBA19.88
663016AABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA27.92
663166AAAAAAAAACBAACAAAAAAAAAAA26.88
663244AABDDBCAACAABEEAACBAEDBBA12.87
663248A*AAABA*DCAAAAAAAAAAAADBC21.69
663799AAABBBAAADAAAAAAADAAAAAAA25.85
663953AABAACAADDAAAAAAAACAAAABB22.73
663960AA***BAE*DAAAAAAAA*A*ABCA19.10
664192AAECCBBEAC*AAEAAACBAAABAA15.72
664227AACBBADAADAAAAAAADAAAAABA23.25
664253AAACCAAAADCAAAAAAAAAAABAB24.81
664507AAAAAAA**CA*AA*AABAAAABAB21.17
664722EBCAABDECADEBCCBCDAAEEACA6.63
664857AAECCCAADACDAAAAACBBAAABA19.10
665160AACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA28.96
665282AEBBBAAAAACEEFACAFAAAAAAB18.58
665293AEAECBAEAAADAAAAAEAAAABBA19.62
666402B**CCAAAAAAAAAAAACAAABAAB22.73
666484AACAAAAEAAAAAAAAAAAAAAEAA26.37
666486AABBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAA26.88
666510ABACAAAAADEDACAAAAAAAAABA23.25
666579AEAAAAAEBEADBAAAAEAAAAAAA21.17
666721BAAAABAAADAACAAAADAAAAAAA24.81
667444CAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAA27.92
667521AABCCAAAADBCAEAAADAAAAABB20.13
667573AAAAAAAEAAABA**AAAAAAABBA22.73
667705ACBAAAAEDAAAAAAAAADAAADCD20.65
667828AEAAAAAE*EADB*AAAE*AA*ABA17.02
667913AEABBAAA**ACA*AAAAAACAAEA21.69
668003*A***AADA*A*AAAAA*AAAAACB20.65
668102AAAAAAAEAACAA**AAAAAAABBA22.73
668243CAABBAAAAACA*EAAAAAAAABBB21.17
668584CAABBAAA*C*CBAAAADA**ABBB16.50
668633AAAAABAAADAAAAAAAADAAAAAA26.88
668730ADB**AAED***A*AABAABA***A14.42
669025AC*AAAAABACBAAAAAAAAAAAAA24.29
669031ACBAAAAAAAAAAEAAAAAAABABA23.77
669810AAAAAAAEAFAAFA*AAAAAAABFA22.73
669950AA*AAAAACCAAAAAAAAA*AEA*A23.25
669952AABBBAAAAAAAAAAAAAAAAABAA26.88